Prosba o pomoc

Prosíme o Vašu podporu pretože „budujeme budúcnosť...“:

  • budúcnosť autizmom postihnutej populácie na Slovensku, ktorá doteraz nemá na Slovensku praktickú realizáciu možnosti žiť plnohodnotným a kvalitným životom
  • budúcnosť nás rodičov autizmom postihnutých detí, ktorí venujú celý svoj život starostlivosti o svoje postihnuté deti a obetujú všetky svoje pracovné a sociálne nároky na kvalitný a plnohodnotný život populácie s autizmom
  • budúcnosť našich spolupracovníkov, zamestnancov, partnerov odchovancov z detských domov vrátane z rómskej minority, ktorí majú v súčasnosti po ukončení pobytu v detskom domove len mizivé šance na uplatnenie v spoločnosti
  • budúcnosť nás odborníkov v oblasti pomoci autizmom postihnutej populácii na Slovensku, ktorí potrebujú získavať teoretické vedomosti aj praktické skúsenosti pre svoju prácu v oblasti pomoci autizmom ostihnutej populácii
  • budúcnosť novovzniknutého občianskeho združenia „Drahuška a my...“, ktoré má ambíciu vybudovať v spolupráci s ostatnými organizáciami a s jeho líderstvom - prvé zariadenie typu Camphill na Slovensku
  • budúcnosť tretieho sektora v oblasti pomoci autizmom postihnutej populácii a príbuzným postihnutiam na Slovensku, ktoré nevyhnutne potrebuje líderský prístup v oblasti starostlivosti o autizmom postihnutú populáciu v zariadeniach komunitného bývania v rámci tretieho sektora na Slovensku
  • budúcnosť Slovenskej Republiky v jej zanedbanom renomé vo vyššie uvedenej oblasti pre nedostatočné činnosti na pomoc autizmom postihnutej populácii, ktoré výrazne zaostávajú za vyspelými európskymi krajinami