2009–2012, Celoživotné vzdelávanie

Dĺžka trvania projektu · 2009 - 2012
Súbory na stiahnutie

O PROJEKTE - ANALÝZA ŽIADATEĽA

Projektový tím, ako aj členovia Drahuška a my..., o.z. sú skupinou ľudí, ktorá sa už mnoho rokov venuje koncepčnej ale aj praktickej starostlivosti o autistickú populáciu na Slovensku. Vychádzajúc zo svojich mnohoročných organizačných skúseností kedy členovia tímu dlhodobo spolupracovali s prvým občianskym združením na pomoc autizmom postihnutej populácii na Slovensku (SPOSA) ako aj prvým autistickým centrom na Slovensku (Autistické centrum Andreas, n.o.) pričom obidve tieto organizácie pôsobia na Slovensku aj naďalej s úspechom. Takisto sme pomáhali pri zakladaní prvých autistických tried na Slovensku a spoluparticipovali na vytváraní legislatívnej podpory vzdelávania autistických žiakov. Niektorí z členov tímu sú sami rodičmi autizmom postihnutých detí a tak majú praktickú osobnú skúsenosť s neasmiernymi ťažkosťami zvládnuť vzdelávanie svojich detí. Niektorí z riodičov dokonca zažili vyradenie žiaka z autizmom z autistickej triedy, pretože táto nemal materiálne, organizačné ani personálne podmienky na pokračovanie vzdelávania autistu. Niektorí z členov tím, pracovali priamo ako učitelia v autistickej triede, odborní asistenti na PF UK Bratislava alebo terapeuti zdravotnej postihnutých na viacerých miestach vo svete.

Preto vieme čo naše deti potrebujú – preto sme vybudovali Drahuškovo. A preto im to chceme umožniť prostredníctvom Celoživotného vzdelávania autizmom postihnutých v Drahuškove. Ako rodičia autizmom postihnutých a odborníci, ktorí s nimi spolupracujú vieme že u našich autizmom postihnutých detí platí: „...UČIŤ SA ZNAMENÁ UČIŤ SA ŽIŤ!

 

O PROJEKTE - OPIS PROJEKTU

Strategický cieľ projektu

Zabezpečenie celoživotného vzdelávania osôb s autizmom prostredníctvom vytvárania špecifických didaktických prostriedkov a zlepšenie spôsobilosti zaradenia autizmom postihnutých do spoločnosti.

 

Väzba na príslušné ciele výzvy:

  1. tvorba a realizácia programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených,
  2. inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie osôb zdravotne znevýhodnených v priamej nadväznosti na ostatné aktivity projektu, pričom didaktické prostriedky môžu byť použité len na účely projektu.

K naplneniu cieľa budeme využívať vlastný metodický postup ďalšieho vzdelávania autizmom postihnutých, vychádzajúci z našich teoretuických vedomostí aj mnohoročných praktických skúseností so vzdelávaním autizmom postihnutých. Vytvorením špeciálnych inovatívnych didaktických prostriedkov pripravíme prostriedok celoživotného vzdelávania pre takto zdravotne postihnutých.

Didaktické pomôcky

Medzi didaktické prostriedky v súlade s aktuálnou legislatívou patria: učebné pomôcky (prírodniny, kostry, vypchaniny, pomôcky sluchové, hmatové, čuchové, chuťové, zrakové); prístroje (na meranie, na skúmanie, na pozorovanie); zobrazenia (obrazy, nákresy, tabule); symbolické zobrazenia (nástenné mapy, plány, atlasy); pomôcky na premietanie statických obrazov (diafilmy, diapozitívy, spätná projekcia – tzv. meotar); zvukové pomôcky (hudobné nástroje, CD prehrávač), dotykové pomôcky (reliéfne obrazy, slepecké písmo); lineárne pomôcky (učebnice, školské knihy, slovníky); didaktická technika (trenažéry, počítače, tabule, prístroje na pokusy, auditívne stroje, audiotechnika, vizuálne stroje, videotechnika, audiovizuálne stroje a učiace stroje).

V súlade s týmito princípmi pre vzdelávanie autizmom postihnutých jedincov v dodržaní atribútu „UČIŤ SA...UČIŤ SA ŽIŤ“ analogicky zaraďujeme v Drahuškove okrem týchto ako didaktické prostriedky aj: záhradné náradie, kuchynské náradie, výbava na pečenie a varenie, súprava na upratovanie (mopy, vedrá, čistiace súpravy), nástroje a pomôcky na umývanie riadu, pomôcky na arte a muzikoterpiu, chované domáce zmieratá - sliepka domáca, králik domáci, nástroje a pomôcky na chov domácich zvierat (kŕmenie, čistenie chlievov, napájanie). Takisto bude didaktickou pomôckou daj preklad knihy autistky, vypracované metodické pomôcky, ktoré vzniknú vyhodnotením získaných podkladov a informácií z preloženej knihy.


O PROJEKTE - CIEĽOVÁ SKUPINA

Ľudia s autizmom a ich rodičia sú najviac postihnutou skupinou populácie na Slovensku. Môžeme to tvrdiť na základe vlastných skúseností s autistickými deťmi. Tieto sú vinou svojho postihu vo väčšine prípadov neschopné plnohodnotne sa zaradiť do procesu výchovy, vzdelávania a sociálneho zaradenia. Kauzálna terapia takéhoto postihu neexistuje, keďže príčinne sa jedná o kombinácie viacerých typov genetickej poruchy. Keďže neexistuje na Slovensku žiadne zariadenie komunitného bývania, kde by deťom s autizmom mohla byť poskytnutá kompletná zodpovedajúca terapeuticko-edukačná starostlivosť, rodičia autistických detí sú odkázaní na ich trvalé opatrovanie. Obnáša to nesmierne ťažkosti v rodine, problém s vytvorením záujmových podmienok, ťažkosti s často až extrémnymi poruchami správania takýchto detí, ktoré často poškodzujú seba aj okolie - z bezradnosti a zúfalstva často demolujú okolie. Rodičia takto postihnutých detí sú úplne vyradení zo spoločenského a pracovného života. Na hranici povinnej školskej dochádzky bývajú preto takéto deti zo škôl vyraďované a problém sa ešte vo výraznejšej miere vracia rodičom. Nikde na Slovensku nie sú zatiaľ vytvorené podmienky na špecializovanú systematickú pomoc autizmom postihnutým deťom v zariadení komunitného bývania. Obzvlášť výrazný je tento problém vo veku dospievania takto postihnutých detí, v ktorom veľmi často dochádza k výraznej progresii stavu. Najnevyhnutnejšou požiadavkou je vytvorenie podmienok na zmysluplnú prácu pre nás všetkých spoločne, klienti nesmú a nebudú robiť prácu, ktorá postráda zmysel, ktorá by bola v praxi nevyužiteľná. Cieľom nie je vytvoriť nepoužiteľné akademické zručnosti, ale na základoch odborných poznatkov o autizme podporených praktickými skúsenosťami realizovať spoločný život personálu a klientov so vzájomne sa podporujúcou činnosťou, ktorá umožní spoločný kvalitný život so zmysluplnou prácou a adekvátnym odpočinkom a relaxáciou. Na tejto platforme sa bude uplatňovať systém celoživotného vzdelávania osôb s autizmom – našich klientov. U osôb s autizmom z titulu ich postihu platí, že vzdelávanie nie je možné väčšinou realizovať len rozvojom akademických zručností ale keďže autisti nedokážu abstrahovať je nutné trvale vytvárať modelové situácie, ktoré umožnia zážitok skúsenosti, ktorý je jedinou trvalou pamäťovou stopou použiteľnou v praktickej činnosti. Preto pre autizmom postihnutých žiakov v plnom rozsahu platí: „...UČIŤ SA ZNAMENÁ UČIŤ SA ŽIŤ!

Učiť sa - neznamená len sedieť v škole a realizovať povinnú školskú dochádzku! V mnohých prípadoch a obzvlášť u ľudí s autizmom je učenie celoživotným procesom hľadania súvislostí a zákonitostí bežného života.

Celoživotné vzdelávanie osôb s autizmom v Drahuškove (ITMS 26130230001)
Foto_celozivotne-vzdelavanie_28_32_45287.jpg
2012.05.03 ASFEU - kontrola realizácie projektu
Foto_celozivotne-vzdelavanie_30_29_79427.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_30_32_81982.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_30_35_69167.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_30_39_36524.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_30_42_86291.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_30_45_11448.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_30_48_26502.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_30_51_66117.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_30_54_88340.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_30_57_68221.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_31_0_96159.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_31_3_88398.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_31_6_66230.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_31_9_23114.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_31_12_40206.jpg
2012.03.15 O projekte Celoživotné vzdelávanie pre osoby s autizmom v Drahuškove sme podrobne informovali v dňoch 15.-17. 3. 2012 spolupracovníkov z Veľkej Británie. Tony Balazs, terapeut, Londýn (MSc BCBA Consulting Behaviour Analyst), ktorý pripravuje sumárnu mediálnu informáciu pre odbornú tlač o Drahuškove vo Veľkej Británii.
Foto_celozivotne-vzdelavanie_33_6_22381.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_33_10_20211.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_33_13_61073.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_33_17_58276.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_33_20_42309.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_33_24_76519.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_33_27_59079.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_33_30_24868.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_33_32_20420.jpg
Foto_celozivotne-vzdelavanie_33_36_76914.jpg