2009–2010, Projekt EEA a NFM

Dĺžka trvania projektu · 2009 - 2010
Súbory na stiahnutie

O PROJEKTE - PODANIE PROJEKTU

EEA

Východiská projektu:
Ľudia s autizmom a ich rodičia sú najviac postihnutou skupinou populácie na Slovensku. Môžeme to tvrdiť na základe vlastných skúseností s autistickými deťmi. Tieto sú vinou svojho postihu vo väčšine prípadov neschopné plnohodnotne sa zaradiť do procesu výchovy, vzdelávania a sociálneho zaradenia. Kauzálna terapia takéhoto postihu neexistuje, keďže príčinne sa jedná o kombinácie viacerých typov genetickej poruchy. Keďže neexistuje na Slovensku žiadne zariadenie komunitného bývania, kde by deťom s autizmom mohla byť poskytnutá kompletná zodpovedajúca terapeuticko-edukačná starostlivosť, rodičia autistických detí sú odkázaní na ich trvalé opatrovanie. Obnáša to nesmierne ťažkosti v rodine, problém s vytvorením záujmových podmienok, ťažkosti s často až extrémnymi poruchami správania takýchto detí, ktoré často poškodzujú seba aj okolie - z bezradnosti a zúfalstva často demolujú okolie. Rodičia takto postihnutých detí sú úplne vyradení zo spoločenského a pracovného života. Na hranici povinnej školskej dochádzky bývajú preto takéto deti zo škôl vyraďované a problém sa ešte vo výraznejšej miere vracia rodičom. Nikde na Slovensku nie sú zatiaľ vytvorené podmienky na špecializovanú systematickú pomoc autizmom postihnutým deťom v zariadení komunitného bývania. Obzvlášť výrazný je tento problém vo veku dospievania takto postihnutých detí, v ktorom veľmi často dochádza k výraznej progresii stavu. Najnevyhnutnejšou požiadavkou je vytvorenie podmienok na zmysluplnú prácu pre nás všetkých spoločne, klienti nesmú a nebudú robiť prácu, ktorá postráda zmysel, ktorá by bola v praxi nevyužiteľná. Cieľom nie je vytvoriť nepoužiteľné akademické zručnosti, ale na základoch odborných poznatkov o autizme podporených praktickými skúsenosťami realizovať spoločný život personálu a klientov so vzájomne sa podporujúcou činnosťou, ktorá umožní spoločný kvalitný život so zmysluplnou prácou a adekvátnym odpočinkom a relaxáciou.
Miesto realizácie projektu komunitného centra: obec Krajné (osada Žadovica), ok. Myjava, VÚC Trenčín v areáli, ktorý je osobným vlastníctvom organizácie "Drahuška a my...", o.z.

Popis projektu:
Etapa I. - vybudovanie ubytovacích kapacít, priestorov a podmienok na integrované vzdelávanie a prácu, vytvorenie podmienok na rozvoj pracovných zručností klientov v interieri aj exterieri, časový rámec: jún 2009 - jún 2010
Etapa II - prevádzka komunitného centra, časový rámec: júl 2010 - apríl 2011.


Cieľ projektu:
Cieľom projektu je vytvorenie trvalo udržateľných podmienok na chránené bývanie, chránené pracoviská, integrované vzdelávanie a komplexný rozvoj ľudských zdrojov klientov Drahuškova.

 

O PROJKETE - CIEĽOVÁ SKUPINA

Klientami Drahuškova budú:
a) osoby s autizmom a podobným i postihnutiami (zdravotné postihnutie ZP) - ktorým vytvoríme priestor na vlastnú realizáciu, na pracovné, spoločenské a sociálne sebauplatnenie. Klient so ZP bude určujúci v jeho požiadavkách a smerovaní a personál Drahuškova sa bude snažiť vytvopriť mu podmienky je jeho ľudský a profesionálny rozvoj.

b) deti z detských domovov (DD) - vytvoríme podmienky na existenciu "Domova na polceste". Absolventi detských domovov dostanú priestor na trvalé ubytovanie, zmysluplnú prácu, reedukáciu. Tým dostanú šancu na rozvoj svojej osobnosti v rodinnom prostredí Drahuškova, možnosť pokračujúceho vzdelávania, dostanú priestor na rozvoj špecializovaných sociálnych a pracovných návykov.

Partneri:
Obec Krajné
Autistické centrum Andreas® n.o.
Lepší svet n.o.
University of Oslo
Bittersweet Ohio - USA

Ďakujeme spoločnosti GFI, a.s. za perfektnú spoluprácu pri práci na realizačnom projekte pod vedením zodpovedného architekta Ing. Arch. Radoslava Grečmala, riaditeľa GFI, a.s.
Foto_projekt-eea-a-nfm_34_46_34478.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_34_49_93613.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_34_53_54995.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_34_58_41961.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_35_10_17311.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_35_14_60626.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_35_17_62208.jpg
Pôvodný stav
Foto_projekt-eea-a-nfm_39_27_46012.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_39_32_83982.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_39_35_39228.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_39_38_39342.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_39_41_39720.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_39_43_71226.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_39_47_66737.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_39_51_40540.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_39_55_93390.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_40_0_10381.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_40_3_70721.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_40_7_50396.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_40_13_86007.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_40_16_73650.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_40_18_36386.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_40_21_21142.jpg
Stavba v priebehu roka 2009
Foto_projekt-eea-a-nfm_42_21_44949.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_43_50_49786.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_43_55_73389.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_43_59_37707.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_44_3_13192.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_44_13_73083.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_44_19_54027.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_44_24_46915.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_44_28_33403.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_44_32_60833.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_44_35_14347.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_44_39_71601.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_47_39_57949.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_48_5_26693.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_48_12_16231.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_48_18_42307.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_48_26_79913.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_49_9_80270.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_49_16_32017.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_49_23_51148.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_49_27_67411.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_49_32_99295.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_49_37_62622.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_49_42_46965.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_49_47_73768.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_49_53_81023.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_49_58_18766.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_50_5_15645.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_50_13_64682.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_50_24_60685.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_50_38_54178.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_50_43_24582.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_50_53_56166.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_51_1_84238.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_51_8_75772.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_51_18_13430.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_51_26_75202.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_51_33_56541.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_51_39_53833.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_51_46_45054.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_51_53_55558.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_52_2_12714.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_3_51_23780.jpg
Stavba v priebehu roka 2010
Foto_projekt-eea-a-nfm_2_35_34294.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_3_7_28768.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_3_24_39151.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_3_48_18058.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_3_55_63681.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_3_59_34812.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_4_4_30586.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_4_8_30023.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_4_18_54745.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_4_23_32275.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_4_33_15065.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_4_36_36145.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_6_29_25283.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_6_38_90518.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_6_45_33671.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_6_55_50161.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_7_58_24297.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_8_4_83760.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_8_9_23235.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_8_19_46753.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_8_26_33882.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_8_34_77047.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_8_45_14078.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_8_51_42563.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_8_57_10871.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_9_25_91768.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_10_1_79674.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_10_25_50036.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_10_56_68017.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_11_4_80516.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_11_31_80634.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_11_37_10624.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_12_8_55179.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_12_24_15499.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_12_28_47383.jpg
Stavba posledné dokončenie
Foto_projekt-eea-a-nfm_25_11_37801.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_25_18_44429.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_25_30_66065.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_25_44_21190.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_25_56_12375.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_26_2_37973.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_26_25_66961.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_26_34_80251.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_26_44_46216.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_27_18_75000.jpg
Stavba kolaudácia
Foto_projekt-eea-a-nfm_29_15_65042.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_29_38_73195.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_29_46_84227.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_30_11_21728.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_30_14_35732.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_30_54_38565.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_31_10_65247.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_31_25_17022.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_31_39_43854.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_33_9_18239.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_33_30_84145.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_33_39_14462.jpg
Slávnostné otvorenie Drahuškova
Foto_projekt-eea-a-nfm_36_29_42055.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_36_36_41820.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_36_42_70090.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_37_9_87298.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_37_48_71442.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_37_56_76815.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_38_8_83094.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_38_24_36601.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_38_41_93585.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_39_21_84937.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_40_18_63117.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_40_25_10459.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_41_45_31829.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_42_7_62879.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_42_18_88392.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_42_25_21796.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_42_49_45883.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_42_52_35985.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_43_16_52814.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_43_22_27936.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_43_52_87585.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_44_45_57569.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_45_6_47578.jpg
Foto_projekt-eea-a-nfm_45_25_56212.jpg