2018-2019, Na ceste k samostatnosti

Dĺžka trvania projektu · 15.3.2018 - 30.4.2019

Kto projekt financuje

Tento projekt podporila Nadácia EPH a jeho hlavným cieľom je zabezpečenie a udržateľnosť pracovných miest pre mladých dospelých z detských domovov, ktorí už ukončili svoj pobyt v domove, a pracujú v Drahuškove na pozícii Asistenta vychovávateľa.

Východiská projektu

V rámci predošlých a podobných projektov boli zrealizované kurzy podľa vlastnej voľby asistentov, ktoré mali viesť k ich osobnému i kariérnemu rastu a taktiež bola zhotovená príručka Zelená do života, ktorá má slúžiť ako sprievodca základnými poznatkami pre mladého človeka pri vstupe do dospelosti.

Avšak uvedomujeme si, že vstup do dospelosti a krok k zodpovednému osamostatneniu je oveľa komplexnejšou záležitosťou a o to ťažšou, ak mladý človek nemá oporu a zázemie v rodine a blízkych, prípadne ich ani vôbec nepozná, čo je častým príkladom. Preto v tomto projekte sme zvolili cestu individuálnych vzdelávacích plánov zameraných tentokrát nie len na našu primárnu cieľovú skupinu, ktorou sú ľudia s autizmom, ale práve na týchto „domovákov“. Každému domovákovi bol pridelený osobný tútor, ktorý ho počas obdobia projektu viedol, rozpracoval jeho osobný plán vzdelávania a pokroku a stanovil krátkodobé a dlhodobé ciele.

Vzdelávacie workshopy

Nakoľko doposiaľ sme sa orientovali hlavne na individuálne vzdelávacie plány pre ľudí s autizmom, prizvali sme organizáciu Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, ktorá vychovávateľom i odborným pracovníkom v Drahuškove a taktiež i „domovákom“ poskytla skupinové a následne individuálne školenia. Skupinových školení sa zúčastnili všetci zamestnanci; individuálnych školení sa zúčastnili len tútori a im zverení asistenti.