Služby · Špecializované zariadenie, DSS

Súbory na stiahnutie

Čo je Komunitné centrum Drahuškovo

Komunitné centrum Drahuškovo je zariadenie na pomoc klientom s autizmom a inými podobnými postihnutiami. Po trojročnom budovaní je toto zariadenie v prevádzke od 1. 8. 2010. Svoju starostlivosť poskytuje desiatim osobám s autizmom a podobnými postihnutiami.

Drahuškovo súčasne plní aj úlohu domova na polceste prostredníctvom projektu Hodina deťom a poskytuje pracovnú príležitosť pre mladých dospelých z detských domovov na pozícii Asistent opatrovateľa, kde pomáhajú v starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím. Mladí z detských domovov takto majú príležitosť získať často prvé pracovné skúsenosti, vzdelanie a odrazový mostík do života. 

Poskytovanie sociálnych služieb

Komunitné centrum Drahuškovo je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, jeho zriaďovateľom je Drahuška a my..., občianske združenie. Na základe rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja, v regióne ktorého poskytuje sociálne služby číslo TSK/2011/09409-4, disponuje zariadenie v súlade so Zákonom 448/2008 licenciami na poskytovanie:

§ 38 - domov sociálnych služieb

§ 39 - špecializované zariadenie

§ 27 - domov na polceste

Ako funguje Drahuškovo

V prístupe k našim klientom s autizmom využívame teoretické vedomosti odborníkov, praktické skúsenosti rodičov s autistickými deťmi a konfrontujeme svoju činnosť a prístup s podobnými zariadeniami v zahraničí. Deje sa tak vlastnou iniciatívou a prácou odborných pracovníkov ako aj prostredníctvom projektov realizovaných v rôznych oblastiach ako inovácia odborných postupov v práci s osobami s autizmom či rozširovaní metodických a terapeutických aktivít v Drahuškove a chránených dielňach, ktoré sú jeho súčasťou.

 


Ako vyzerá práca v chránených dielňach a výrobky z nej možno nájsť vo fotogalérii.

V našej činnosti sa sústreďujeme na individualitu každého jednotlivca, ich vlastné talenty, záľuby a schopnosti. S klientami spolupracujeme ako s rovnocennými partnermi. Zameriavame sa na zmysluplnú prácu, ktorá je využiteľná v bežnom živote, preto Drahuškovo funguje ako komunita, ktorá sa spoločne stará aj o svoje priestory, v ktorých žije.


 


Naši klienti sa aktívne podieľajú na živote v Drahuškove podľa individuálnych schopností a možností, čo je súčasťou terapeutického prístupu a celoživotného vzdelávania.

Drahuškovo nedisponuje poradovníkom zaradenia svojich klientov, nakoľko pobyt v zariadení nie je limitovaný vekom, stavom klientov, ani inými skutočnosťami a ich pobyt v zariadení sa považuje za celoživotný.