Služby · špecializované zariadenie, DSS

Súbory na stiahnutie

Čo je Komunitné centrum Drahuškovo

Komunitné centrum Drahuškovo je zariadenie na pomoc klientom s autizmom a inými podobnými postihnutiami. Po trojročnom budovaní je toto zariadenie v prevádzke od 1. 8. 2010. Svoju starostlivosť poskytuje desiatim osobám s autizmom a podobnými postihnutiami. Súčasťou projektu je aj umiestnenie desiatich osôb, ktorí boli v pobyte v detských domovoch a dostali príležitosť na ubytovanie a prácu v komunitnom centre tým, že sa stali asistentami vychovávateľov, ktorí pomáhajú v starostlivosti o mentálne postihnutých.


Poskytovanie sociálnych služieb

Komunitné centrum Drahuškovo je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, jeho zriaďovateľom je Drahuška a my..., občianske združenie. Na základe rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja v regióne ktorého poskytuje sociálne služby číslo TSK/2011/09409-4 disponuje zariadenie v súlade so Zákonom 448/2008 licenciami na poskytovanie:

§ 38 - domov sociálnych služieb
§ 39 - špecializované zariadenie
§ 27 - domov na pol ceste


Ako pracuje Drahuškovo

V prístupe k našim klientom s autizmom využívame teoretické vedomosti odborníkov, praktické skúsenosti rodičov s autistickými deťmi a konfrontujeme svoju činnosť a prístup s podobnými zariadeniami v zahraničí. V našej činnosti sa sústreďujeme na individuality každého jedinca, spolupracujeme s klientami ako s rovnocennými partnermi. Sústreďujeme sa len na zmysluplnú prácu, ktorá je využiteľná v bežnom živote. Drahuškovo nedisponuje poradovníkom zaradenia svojich klientov, nakoľko pobyt v zariadení nie je limitovaný ani vekom, stavom klientov, ani inými skutočnosťami a ich pobyt v zariadení sa považuje za celoživotný.